Güres Group

Çevre Politikası


Güres Group, faaliyetlerini insana ve çevreye duyarlı olarak gerçekleştirir. Çevre ve topluma karşı görevlerinin bilincinde bir kuruluş olarak amacımız gelecek kuşaklara yaşanabilir, temiz bir çevre bırakmaktır. Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, tüm işletmelerimizde, Güres Group Çevre Yönetim Sistemi uygulanır. Faaliyetlerimizin çevre, sağlık ve güvenlik standartlarına uygun, sürdürülebilir üretim olmasını sağlamak amacıyla; sistemimiz periyodik olarak ve değişen koşullarda gözden geçirilir ve çevre performansımız sürekli olarak artırılmaya çalışılır.Bu amaçla;

  • Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla, çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyulur,
  • Faaliyetlerimiz ve üretimlerimiz çevre mevzuatına ve uluslararası kabul görmüş çevre yönetim sistemi standartlarına uygun olarak yürütülür,
  • Ürün ve süreçlerle ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkiler dikkate alınarak kirlilik, kaynağında önlenmeye çalışılır,
  • Müşterilerimizin, çevre ile ilgili standartları sağlanır ve faaliyetlerimiz bu kurallara uygun olarak yürütülür,
  • Çevre standartlarımızın yükseltilmesi amacıyla, tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve eğitimlere tabi tutulur,
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza, acil durum ya da olağan dışı durumda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulanır,
  • Kaynaklarımız etkin olarak kullanılır ve tekrar kullanım veya geri kazanım süreçleri işletilir.

DİĞER SAYFALARCopyright 1963 - 2023 © Güres Group